Stejjer...

Ħarġa mal-Ħbieb

Meta Elise u Luca bdew jitfarfru, kien l-għors tagħhom li joħorġu mal-ħbieb. Il-mamà u l-papà kienu jaraw dan l-aġir tagħhom minn lenti pożittiva għax intebħu li, issa li ma kinux għadhom ta’ subgħajhom f’ħalqhom, iż-żewġ uliedhom riedu jibdew jaqtgħu ftit għal rashom, u jqattgħu iżjed ħin liberu ma’ min kien tamparhom. Malli għamlu l-Griżma tal-Isqof u qabdu t-triq tal-adolexxenza, Elise u Luca bdew iħabirku mhux ftit biex ilestu l-homework tal-iskola u tal-privat fost il-ġimgħa ħalli s-Sibt u l-Ħadd ikollhom ċans jiltaqgħu ma’ ħbiebhom.alt
 
Darba minnhom, Elise u Luca ftiehmu ma’ sħabhom biex, fl-aħħar Ħadd ta’ Mejju, jagħmlu picnic il-Buskett qabel jibdew l-eżamijiet. Meta waslet il-ġurnata mistennija, intasbu fil-kċina minn kmieni filgħodu u qagħdu jippreparaw l-affarijiet għall-picnic. L-ewwel dilku l-bziezen bil-butir u l-perżut, u kebbuhom f’biċċa karta strazza. Imbagħad qattgħu wkoll ftit biċċiet mill-kejk tal-frott, li kienet sajret il-mamà l-jum ta’ qabel, u poġġewhom f’landa żgħira. Wara, qiegħdu l-bziezen u l-landa f’basket kbir taċ-ċarruta, u ma nsewx iżidu magħhom flixkun luminata, żewġ tazzi tal-plastic, u sarvetta biex jimsħu jdejhom fiha.
 
Kif lestew mill-preparamenti, u nħaslu, u libsu, u sellmu lill-mamà u lill-papà, Luca u Elise ħaffew ’il barra biex jaqbdu tal-linja. Kienu miftehmin li jiltaqgħu ma’ ħbiebhom għat-tlieta ta’ wara nofsinhar, u ma ridux jittardjaw. B’xorti tajba, ma damux jistennew fuq l-istejġ, u b’hekk waslu l-Buskett fil-ħin.
 

Ir-Reċta

Meta qorbot lejn tmiemha s-sena skolastika, l-għalliema tad-drama, Miss Borg, ħasbet biex bħal kull sena, ittella’ reċta. Fiha dejjem kienu jieħdu sehem għadd ta’ tfal minn klassijiet differenti. It-tfal l-oħra, li ma kinux jingħataw parti, kienu jsegwu r-reċta minn fuq is-siġġijiet tas-sala tal-iskola flimkien mal-kumplament tal-għalliema u l-Kap tal-iskola. Il-ġenituri ma setgħux jattendu minħabba li r-reċta kienet tittella’ waqt il-ħin tal-iskola.altDin is-sena, Elise kienet se tieħu sehem fir-reċta għall-ewwel darba. Anki Emma u Danica, li kienu fl-istess klassi tagħha, intgħażlu minn Miss Borg. It-tlieta li huma ngħataw parti żgħira fir-reċta u ma xxennqux għal xi parti prinċipali għax daqshekk kien biżżejjed għalihom biex ikunu kuntenti. Ir-reċta kienet se tkun dwar x’jagħmlu l-għalliema u l-istudenti tagħha waqt il-lezzjoni tal-Matematika; u Elise, Emma u Danica kellhom ikunu tliet studenti minn fost grupp ta’ ħmistax. Għaldaqstant, il-kostum ma kienx se jkun problema għalihom għax kienu se jitilgħu fuq il-palk bl-uniformi tal-iskola stess. Miss Borg tathom l-iskript, li kienet kitbet hi stess bil-Malti, u indikatilhom liema linji kellhom jistudjaw. Fil-brejk bdew joqogħdu ġewwa fil-klassi biex jgħinu lil xulxin jistudjaw il-linji sew.

 

Stedina Għand Il-Ħbieb

Il-mamà u l-papà ferħu bil-bosta meta rċivew l-istedina għall-ikel mingħand Lucy u Joe. Kienu ilhom ħbieb magħhom mindu kienu għarajjes, imma dan l-aħħar kienu ilhom ħafna ma jiltaqgħu. Din kellha tkun okkażjoni sabiħa li terġa’ tlaqqagħhom flimkien.
 
L-istedina kienet bit-tfal, iżda Elise u Luca ma setgħux imorru magħhom għax kienu dabbru riħ qawwi li xeħithom fis-sodda għal xi jiem. Il-mamà u l-papà qatgħuha li jieħdu magħhom biss lil Peter. Meta wasal is-Sibt filgħaxija, il-mamà libbsitu kemxejn kmieni lil Peter, u wara niżel isfel u qagħad jara t-televixin sakemm isir il-ħin. Il-mamà u l-papà ma damux jintilfu wisq fuq, u mas-sebgħa u nofs kienu lesti biex joħorġu. Xi kwarta wara, waslu n-nanna Marija u n-nannu Ġużi biex joqogħdu ma’ Luca u m’Elise, u l-mama`, il-papàu Peter telqu `l barra minnufih.
 
Fit-tmienja preċiż, waslu għand ħbiebhom Ta’ Xbiex, li tawhom merħba liema bħalha. Id-dar tagħhom kienet żgħira u ftit antika, imma qalbhom kienet kbira. Lucy ġabitilhom tazza nbid ħamra mill-flixkun favorit tagħhom lill-mamà u lill-papà u Joe mar fil-kċina, li minnha ħareġ bit-tray tal-barquettes u l-galletti bid-dips tat-tonn taż-żejt u tas-salamun. Peter qagħad bi kwietu jixrob tazza luminata friska, filwaqt li l-kbar naqqru xi ħaġa u nfexxew jitkellmu dwar x’kien għadda mingħalihom f’kemm kien ilhom ma jaraw lil xulxin. Id-diskursata ma kinitx tieqaf li kieku Joe ma ħarisx lejn l-arloġġ u ra li kienu diġa` saru kważi d-disgħa ta’ billejl.alt
 
Malli kulħadd ħalla s-salott, u daħal fil-kamra tal-pranzu, Lucy u Joe servew is-soppa tal-ħaxix bil-croutons fil-wiċċ u ngħadet it-talba ta’ qabel l-ikel. Kif daq is-soppa, Peter qarras wiċċu u beda jgerger li l-ikel kien ħażin. Il-mamà u l-papà nkisru u qalulu biex ineħħi l-croutons  mis-soppa għax forsi ma kinux jogħġbuh billi kienu xi ftit ibsin. Hu hekk għamel, iżda xorta waħda ma setax iniżżilha. Tefa’ l-platt `l hemm u rabba n-nervi. Il-mamà u l-papà tawh ħarsa kerha, iżda Lucy bil-kalma kollha staqsietu x’ikel kien jiggosta minflok is-soppa. It-tifel weġibha li xtaq jiekol bajda u ftit patata moqlija. 
   

Peter Isib Kumpanija Ġdida fil-Weekend

Meta Elise u Luca kien ikollhom ruxxmata homework x’jagħmlu fil-weekend, qajla kienu jiċċaqalqu minn mal-mejda tal-kċina. Il-mamà kienet dejjem tgħidilhom biex ix-xogħol tal-iskola ma jħalluhx għall-aħħar minuta għax inkella kienu jinsew xi tkun spjegatilhom l-għalliema fil-klassi. Huma kienu jagħmlu kif tgħidilhom hi, u jitfgħu rashom fil-pitazzi u fil-kotba. Peter kien isib ruħu waħdu għax il-mamà ma kinitx tħallih jersaq lejn fejn ikunu ħutu ma jmurx itellifhom u jmorru lura f’xi suġġett. Ta’ tifel li kien, kien jagħmel f’qalbu u joqgħod jeqred u jibki għax kien ikun irid imur ħdejhom bilfors. Lill-mamà ġieli tellagħhomlha u kienet tgħajjat miegħu meta ma kienx joqgħod kwiet.

alt

 
Peter kien qiegħed jixba’ sal-ponta ta’ mnieħru kważi dejjem iqatta’ l-weekend waħdu. Xtaq ħafna lil xi ħadd tamparu jagħmillu kumpanija fil-weekend fin-nuqqas ta’ Elise u Luca. Ħbieb ma tantx kellu, u għalhekk ftakar fis-sekondi kuġini tiegħu, Liza u Martin, li kienu jgħixu n-naħa tal-wied xi kwarta mixi bogħod mid-dar tiegħu. Ma kienx imur għandhom ta’ spiss, iżda meta xi darba kien imur għandhom fil-vaganzi tas-sajf, tassew kienu jieħdu gost jilagħbu miegħu. Liza u Martin kienu jħobbuh ħafna, iżda billi ma kinux qraba daqshekk mill-viċin, il-kuntatt bejniethom kien limitat.
 

Dak l-Imbierek Bebbux

In-nannu Ġużi kien ilu ġej u sejjer għand Ninu tal-ħaxix forsi jġiblu barmil bebbux minn xi mkien. Fl-imgħoddi, in-nannu spiss kien imur jiġbor il-bebbux ma’ ħuh Salvu minn qalb il-ħitan tas-sejjieħ, u tgħidx kemm kien jimla bramel u basktijiet bil-bebbux u jeħodhom miegħu d-dar. Imma minn mindu ż-żmien beda jagħmel tiegħu, it-tiftix għall-bebbux ma baqax isir u n-nannu kien tassew imxennaq għall-erba’ bebbuxiet stuffat jew bl-arjoli jagħqdu fuq id-difrejn. Ninu tal-ħaxix ma tantx kellu qligħ kbir mill-bebbux għax in-nies tal-inħawi ftit li xejn kienu jixtruh, u dan l-aħħar ma kienx baqa’ jġibu minħabba li kien jispiċċa jarmih. Iżda lin-nannu kien tħassru dejjem jistaqsih għalih, u qatagħha li jġiblu barmil bebbux sajjem biex jikkuntentah.alt
 
Tistgħu taħsbu kemm ħassu kuntent in-nannu, meta għodwa fost l-oħrajn kien fi triqtu lejn id-dar wara l-quddiesa tat-tmienja, u Ninu tal-ħaxix sejjaħlu, u tah barmil mimli bebbux kbir u sabiħ għal ftit ċenteżmi ta’ ewro. Meta n-nannu kien ikun ferħan kien jagħmel bħat-tfal, u hekk kif qabad il-barmil f’idu, telaq jiġri bih lejn id-dar bħallikieku kien sab xi teżor. Lanqas laħaq daħal ġewwa li ma bediex jgħajjat lin-nanna Marija waħda f’waħda biex juriha x’kien ġab miegħu d-dar. Minflokha wieġbu Luca, li dakinhar inzerta ma kellux skola, u qallu li n-nanna kienet marret s’għand Tessie, il-ġara biex iġġib mingħandha xi biċċtejn ħwejjeġ li kienu spiċċaw fuq il-bejt tagħha minħabba r-riħ. F’daqqa waħda beda jdoqq it-telefown u n-nannu ħalla l-barmil fis-salott, għalaq il-bieb warajh u mar jara min kien qed iċempel. Luca, li kien lemaħ il-barmil f’idejn in-nannu, mill-ewwel ġietu l-kurżità biex jara x’kien fih u kif rah jitkellem fuq it- telefown, ta ġirja lejn is-salott u kixef l-għatu tal-barmil.
   

Page 1 of 2

Follow Us

Newsflash: